โครงการทีมอาสาพัฒนาคุณภาพของSMEs

สูจิบัตรโครงการทีมอาสาพัฒนาคุณภาพของSMEs

VIew Download

ใบสมัครโครงการทีมอาสาพัฒนาคุณภาพของSMEs

VIew Download

สมาคมฯ ยังรับจัดหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ
ตามความเหมาะสมและปัญหาเฉพาะด้านของแต่ละองค์กร
และให้บริการปรึกษาแนะนำเรื่อง : QCC, ISO, TPM, TQM และ 5ส
สนใจติต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-202-4540-3 โทรสาร 02-354-3119, 02-202-4541
E-mail: qc@dip.go.th, qchq@hotmail.com, iamqchq@yahoo.com


สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
ชั้น 6  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-4543,+662-354-3119 โทรสาร  +662-354-3119
 

The Association of QC Headquarters of Thailand
6th Floor
, DIP Bldg., Ministry of Industry
Rama
6 Road, Rachathewi, Bangkok 10400  Thailand
Tel. +662-202-4543, +662-354-3119  
Fax. +662-354-3119

 E-mail: iamqchq@gmail.com

Copyright 2010 © The Association of QC Headquarters of Thailand