สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
ชั้น 2  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-4543,+662-354-3119 โทรสาร  +662-354-3119
 

The Association of QC Headquarters of Thailand
2nd Floor
, DIP Bldg., Ministry of Industry
Rama
6 Road, Rachathewi, Bangkok 10400  Thailand
Tel. +662-202-4543, +662-354-3119  
Fax. +662-354-3119

 E-mail: iamqchq@gmail.com

Copyright 2010 © The Association of QC Headquarters of Thailand